REGULAMIN KONKURSU 19.12

REGULAMIN

ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu "Niezapomniane chwile" jest firma Festimo Travel sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa, Polska, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0001021212, posiadająca NIP: 5273044134.

 

OKRES TRWANIA KONKURSU

 • Konkurs rozpoczyna się 19 grudnia i trwa do 30 grudnia do godziny 23:59.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Aby wziąć udział w konkursie, należy spełnić następujące warunki:
 • - Obserwować profil Instagram @festimotravelpolska lub polubić stronę Facebook [https://www.facebook.com/FestimoTravelPolska/].
 • - Polubić post konkursowy.
 • - Dodać komentarz pod postem, odpowiadając na pytanie konkursowe: "Jakie jest Twoje najbardziej imponujące wspomnienie z podróży? Podziel się najśmieszniejszymi, najdziwniejszymi i najbardziej inspirującymi historiami". (Dodanie posta lub relacji z zdjęciami z tej samej podróży i oznaczenie nas zwiększy szanse na wygraną.)
 • - Zrobić repost postu konkursowego i oznaczyć stronę Festimo Travel.

 

NAGRODA

 • Główną nagrodą w konkursie jest aparat Instax Mini z pakietem papieru fotograficznego (wkłady) i 2 vouchery podróżne - po 200 zł i 100 zł.

WYBÓR ZWYCIĘZCY

 • Wybierzemy 3 zwycięzców, którzy otrzymają prezenty: 1. miejsce - aparat, 2. miejsce - bon turystyczny o wartości 200 zł, 3. miejsce - bon turystyczny o wartości 100 zł. 
 • Zwycięzców konkursu wybierzemy spośród wszystkich prawidłowo spełniających warunki uczestników i zgodnie z ich komentarzami. Sędziowie wybiorą najlepsze komentarze. 
 • Wyniki ogłosimy 31 grudnia.

  

INFORMACJE DODATKOWE

 • Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 • W przypadkach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.
 • Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych).
 • Uczestnictwo w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu.
 • Konkurs jest zgodny z polskim prawem.REGULAMIN REALIZACJI BONÓW TURYSTYCZNYCH  DLA KLIENTÓW FESTIMO TRAVEL SP. Z O.O.

§1 Postanowienia ogólne

1. Emitentem Bonów Turystycznych (zwanych dalej "Bonem Turystycznym" lub "Bonem") jest Festimo Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prosta 70, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001021212, NIP 527 304 41 34, REGON: 524 540 357 000 00, dalej zwaną "Emitentem".

2. Niniejszy Regulamin, określający zasady zakupu i wykorzystania Bonów Turystycznych, jest dotyczy ściśle każdego zamówienia Bonów Turystycznych i obowiązuje, jeśli przy ustalaniu szczegółów danego zamówienia nie postanowiono inaczej.

3. Bon Turystyczny to znak legitymacyjny uprawniający do zapłaty w całości lub części za usługi turystyczne, Emitenta, poprzez stronę internetową pod adresem: festimotravel.pl oraz infolinię pod numerem: 733 320 021, zwane dalej "Usługą". Usługi obejmują m.in. wydarzenia turystyczne, usługi parkingowe na lotniskach, ubezpieczenia turystyczne oraz inne, będący w ofercie Emitenta.

4. Emitent ma prawo wyłączyć możliwość płatności Bonem za niektóre Usługi stosując odpowiednią adnotację z informacją o wyłączeniu.

5. Emitent może ograniczyć kanały komunikacji lub sposoby płatności Bonem stosując odpowiednią adnotację z informacją o ograniczeniu.

6. Bony Turystyczne są wystawiane na okaziciela. Emitent nie bierze odpowiedzialności za użycie Bonów przez osoby nieuprawnione lub za ich nieuprawnioną realizację.

7. Bony Turystyczne nie są wymienialne na pieniądze lub towary, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

8. Bony Turystyczne występują w wersji papierowej oraz elektronicznej.

§2 Procedura zamawiania i płatności

1. Bon Turystyczny można zakupić poprzez stronę festimotravel.pl (formularz elektroniczny), kontaktując się z przedstawicielem Emitenta za pomocą poczty e-mail ([email protected]) lub telefonicznie (733 320 021).

2. Zamówienie wymaga określenia wartości Bonów oraz ich liczby i podania danych niezbędnych do wystawienia faktury. Dla osób fizycznych jest to imię, nazwisko, adres i dane kontaktowe. Dla firm i osób prawnych wymagane są dane przedsiębiorstwa oraz jej przedstawiciela.

3. Zakup bonu następuje po opłaceniu zamówienia, chyba że uzgodniono inaczej. Płatność odbywa się poprzez przelew na konto bankowe podane w formularzu zamówienia.

4. Bonu Turystycznego nie można użyć do zakupu innego Bonu.

5. Bon zakupiony online zostanie dostarczony kurierem klientowi pod wskazany adres, a elektroniczny będzie przesłany e-mailem.

6. Jeśli płatność nie zostanie w pełni uiszczona, Emitent ma prawo do anulowania zamówienia.

7. W przypadku zakupu Bonu online i przesyłki kurierskiej, koszty przesyłki ponosi Kupujący.

8. Emitent dostarcza notę księgową za zamówienie.

9. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia poprawności danych na Bonie i zgłoszenia Emitentowi ewentualnych wad.

§3 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy na zakup Bonów Turystycznych w ciągu 14 dni od otrzymania Bonu, bez podawania przyczyn, z zastrzeżeniem pkt 3.

2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem 14 dni, które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeśli klient - konsument przed upływem 14 dni od zakupu Bonu wyraził zgodę na rezygnację z prawa odstąpienia w celu rozpoczęcia korzystania z Bonu. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Bonu, Emitent zwraca wartość Bonu oraz koszty przesyłki niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

§4 Realizacja Bonu Turystycznego

1. Bon Turystyczny można wykorzystać do opłacenia Usługi, chyba że Regulamin Usługi stanowi inaczej.

2. Realizacja bonu turystycznego jest możliwa na etapie dopłaty, ale nie można z niego skorzystać na etapie wpłaty zaliczki za wakacje.

3. Bon można zrealizować poprzez przekazanie go do akceptacji podczas dokonywania płatności za Usługę.

4. Bon jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego zakupu, chyba że Emitent wystawił Bony z innym terminem ważności, o czym informuje klienta.

5. Jeśli wartość Usługi jest wyższa od wartości Bonu, różnicę można uzupełnić inną formą płatności akceptowaną przez Emitenta.

6. Jeśli wartość zakupionych Usług jest niższa od wartości Bonów, kwota będąca różnicą nie podlega zwrotowi ani wykorzystaniu przy płatności za kolejne zamówienie.

7. Bonu Turystycznego nie można wymienić ani zamienić na inne środki płatności.

8. Po upływie terminu ważności Bonu, nie można go już zrealizować ani dokonać zwrotu jego wartości.

§5 Reklamacje

1. Reklamacje związane z zakupem, dostarczeniem lub wykorzystaniem Bonów Turystycznych można składać pisemnie na adres Emitenta lub drogą elektroniczną na adres [email protected].

2. Emitent zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

3. W przypadku uznania reklamacji, Emitent może podjąć decyzję o zwrocie wartości Bonu lub dostarczeniu nowego Bonu o takiej samej wartości.

§6 Rozwiązywanie sporów

 1. Klientma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.:
  • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

  • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy. Wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

  • zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (www.federacja-konsumentow.org.pl).
 1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

 3. Jeżeli strony nie osiągną porozumienia polubownie, właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów będzie sąd powszechny w Polsce.

§7 Postanowienia końcowe

1. Emitent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, tj. zmiany przepisów prawa, zmiany warunków płatności, zmiany kanałów komunikacji, zmian technicznych w procesie realizacji Bonów Turystycznych lub zmiany istotnych z punktu widzenia praw konsumentów. O każdej zmianie Regulaminu Emitent poinformuje klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.2. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 września 2023 roku.